Everybody


Tvoj lični asistent,


koji jednostavno zna svakoga.

Politika zaštite privatnosti vezana za softver “Everybody”1. KONTROLOR LIČNIH PODATAKA


Datarino d.o.o., Cara Lazara 5-7, Beograd, Srbija, matični broj 21255262, prikuplja, obrađuje i koristi podatke o registrovanim korisnicima softvera „Everybody“ (u daljem tekstu: „Softver“) i/ili podatke o trećim licima dobijene od registrovanih korisnika, poput imena, adresa, e-mail adresa, telefonskih brojeva, podataka o lokaciji, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni list RS 97/08 sa eventualnim izmenama i dopunama) (u daljem tekstu: „Zakon“). Datarino može u svakom trenutku, uz posebno obaveštenje ili bez njega, da promeni ovu politiku zaštite privatnosti i preporučeno je da s vremena na vreme proučite tu politiku zaštite privatnosti.2. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA


Ličini podaci o registrovanim korisnicima i/ili lični podaci o trećim licima dobijeni od registrovanih korisnika koriste se kako bi se omogućila funkcionalnost softvera i za distribuciju marketinškog materijala i opšte informacije o softveru. Svaki registrovani korisnik može da se odjavi iz distribucije marketinškog materijala u svakom trenutku.3. DAVANJE SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA


Registracijom za korišćenjem Softvera smatra se da je korisnik svojom slobodnom voljom dao saglasnost preduzeću Datarino da obrađuje lične podatke registrovanih korisnika i/ili lične podatke o trećim licima dobijene od registrovanih korisnika. Ako preduzeću Datarino omogućite pristup ličnim podacima o trećim licima, potvrđujete da su ta treća lica upoznata sa činjenicom da ste pružili njihove lične podatke i da su saglasni da Datarino obrađuje njihove lične podatke u skladu sa ovom politikom zaštite privatnosti.4. PRENOS LIČNIH PODATAKA


Datarino koristi servere za hosting i skladištenje ličnih podataka koji se nalaze izvan vaše zemlje prebivališta. Vaša saglasnost preduzeću Datarino da obrađuje lične podatke sadrži i vašu saglasnost za lične podatke i/ili lične podatke trećih lica koje ste dali za prenos izvan zemlje vašeg prebivališta, što može da podrazumeva i prenos u zemlje u kojima ne postoji isti stepen zaštite ličnih podataka kao u vašoj zemlji prebivališta.5. ORGANIZACIONE I TEHNIČKE MERE


Svi lični podaci prikupljeni o registrovanim korisnicima i/ili lični podaci o trećim licima dobijeni od registrovanih korisnika zaštićeni su odgovarajućim organizacionim i tehničkim merama i mogu im pristupiti isključivo osobe kojima je to potrebno radi obavljanja svojih radnih aktivnosti. Svi zaposleni preduzeća Datarino i njegovi poslovni partneri odgovorni su za zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom.6. ANONIMIZIRANI PODACI


Datarino takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (npr. vrsta vašeg internet pretraživača, naziv vašeg internet provajdera, SSID, SSID, MAC adresu, operativni sistem, model telefona, itd.) radi pružanja usluga najvišeg kvaliteta.7. PRAVA SUBJEKATA PODATAKA


Registrovani korisnik može pismenim putem da povuče prethodno datu saglasnost za obradu ličnih podataka u svakom trenutku. Povlačenje saglasnosti dovodi do gubitka statusa registrovanog korisnika. U slučaju nezakonite obrade ličnih podataka, registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa zakonom. Imate pravo da znate koji se lični podaci o vama skladište i da svaki lični podatak bude ispravljen ili obrisan na vaš zahtev, u svakom trenutku. Softver nije namenjen, niti je koncipiran tako da ga koristi osoba mlađa od 13 godina i Datarino ne prikuplja, namerno ili svesno, lične podatke o osobama mlađim od tog uzrasta. Pitanja u vezi sa ovom politikom zaštite privatnosti možete slati na e-mail adresu contact_everybody@datarino.com.