Everybody


Twój osobisty asystent,


który zna wszystkich. Po prostu.

POLITYKA PRYWATOŚCI EVERYBODY1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Spółka Datarino d.o.o. z siedzibą w Cara Lazara 5-7, Belgrad, Serbia, zarejestrowana pod numerem ID: 21255262, gromadzi, przetwarza i używa dane dotyczące zarejestrowanych użytkowników aplikacji Everybody („Oprogramowanie”) lub dane osobowe o osobach trzecich przekazanych przez zarejestrowanych użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane o lokalizacji, zgodnie z serbską Ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik ustaw nr RS 97/08 i inne) („Ustawa“). Datarino może w każdym czasie za uprzednim poinformowaniem l ub bez poinformowania zmienić niniejszą Politykę prywatności, w związku z czym użytkownik powinien zapoznawać się z aktualnie obowiązującym tekstem Polityki prywatności.2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika lub dane osobowe osób trzecich przekazanych przez zarejestrowanych użytkowników są używane dla celów zapewnienia funkcjonalności Oprogramowania oraz dystrybucji materiałów marketingowych i ogólnej informacji na temat Oprogramowania. Każdy zarejestrowany użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na używanie danych w celu dystrybucji materiałów marketingowych.3. UDZIELENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Rejestracja użytkowników na potrzeby użytkowania Oprogramowania stanowi dobrowolną zgodę udzieloną spółce Datarino na przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników lub danych osobowych osób trzecich przekazanych przez zarejestrowanych użytkowników. W przypadku gdy użytkownik przekazuje spółce Datarino dostęp do danych osobowych osób trzecich, potwierdza tym samym, że osoby te mają świadomość, iż użytkownik przekazał ich dane osobowe i że wyrażają oni zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Datarino zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


Datarino używa serwerów w celu hostingu i przechowywania danych osobowych, które mogą być zlokalizowane poza krajem zamieszkania użytkownika. Zgoda użytkownika udzielona spółce Datarino na przetwarzanie danych osobowych zawiera również zgodę użytkownika na przekazywanie jego danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich przekazanych przez użytkownika poza kraj zamieszkania użytkownika, co może oznaczać przekazanie ich do kraju, który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w kraju zamieszkania użytkownika.5. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE


Wszelkie dane osobowe zebrane od zarejestrowanych użytkowników lub dane osobowe dotyczące osób trzecich przekazane przez zarejestrowanych użytkowników są chronione przez odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, a dostęp do nich mają jedynie osoby, dla których jest to konieczne dla wykonania ich obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy i współpracownicy spółki Datarino są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą.6. ANONIMIZACJA DANYCH


W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości, Datarino również gromadzi i przetwarza dane, które nie stanowią danych osobowych (np. rodzaj przeglądarki internetowej, nazwa dostawcy internetowego, SSID, adres MAC, system operacyjny, model telefonu etc.).7. PRAWA OSOBY UPRAWNIONEJ


Zarejestrowany użytkownik może w każdym czasie cofnąć na piśmie uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takiej zgody będzie oznaczało utratę statusu zarejestrowanego użytkownika. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, zarejestrowanemu użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia przewidziane przepisami Ustawy. Użytkownik ma prawo do informacji odnośnie tego, jakie dane osobowe dotyczące jego osoby są przechowywane oraz do żądania w każdym czasie poprawienia lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych. Oprogramowanie nie jest przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia, a spółka Datarino celowo ani świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej tego wieku. Adres e-mail contact_everybody@datarino.com jest dostępny w celu zadawania wszelkich pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności.